PGE Energia Ciepła i konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka podpisały umowę na budowę nowego źródła kogeneracyjnego oraz źródła ciepłowniczego w Bydgoszczy.

umowa

Po wyborze oferty Konsorcjum Polimex Energetyka sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) przez PGE EC S.A. w postępowaniu przetargowym spółki podpisały umowę na realizację „pod klucz” źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Przedmiotem Umowy EPC jest wykonanie przez Wykonawcę projektu, robót budowlano-montażowych oraz innych prac, w celu wybudowania „pod klucz” elektrociepłowni gazowej opartej o agregaty kogeneracyjne, w tym: silniki gazowe i elektrodowy kocioł wodny, kocioł rezerwowo-szczytowy i wytwornicę pary.

Okres realizacji Zadania wynosi 30 miesięcy od daty wejścia Umowy EPC w życie a umowa serwisowa może obowiązywać maksymalnie 10 lat.

Wartość kontraktu dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynosi 359,3 mln PLN netto plus maksymalne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług serwisowych to 23,3 mln Euro.

Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, która została podpisana 26 września 2022 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a konsorcjum firm Polimex Energetyka Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w I kwartale 2025 roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

Dzięki temu już na mniej niż 3 lata z bydgoskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w sposób ekologiczny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście, a także na zdrowie mieszkańców.

Głównym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Bydgoszczy będą agregaty kogeneracyjne składające się z 5 kompletnych zestawów urządzeń wytwórczych i ich instalacji pomocniczych. Każdy zestaw obejmujące gazowy silnik spalinowy tłokowy ze sprężarką powietrza i generatorem wraz z instalacjami doprowadzenia paliwa, wyprowadzenia mocy, wyprowadzenia spalin instalacjami i wymiennikami do odzysku i rozpraszania ciepła (z silnika, ze sprężarki powietrza, oleju i spalin) oraz wszelką niezbędną armaturą i opomiarowaniem wraz z urządzeniami sterowania, synchronizacji i zabezpieczeniami. Moc elektryczna 5 jednostek nowej jednostki kogeneracyjnej w Bydgoszczy będzie wynosić 52,60MWe oraz 50,775MWt łącznie.

Kolejnymi głównymi elementami nowej instalacji będzie kocioł elektrodowy wodny o mocy min. 25MWt, kocioł rezerwowo-szczytowy zasilany wysokometanowym gazem ziemnym o mocy 38MWt oraz wytwornica pary o mocy 12,5MWt (para 1,0MPa) wraz z powiązanymi instalacjami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Pozostałymi elementami nowej instalacji będą budynki i pomieszczenia, w których zainstalowane zostaną źródła wytwórcze w zabudowie lekkiej konstrukcji stalowej, rurociągi i wymienniki ciepłownicze, stacja redukcyjna i przygotowaniu gazu, układ wyprowadzenia spalin z kominami stalowymi, układ elektryczny, układ wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z wyposażeniem pola R110kV, układ zasilania potrzeb własnych, system automatyki, system chłodzenia z chłodnicami wentylatorowymi, gospodarkę płynami i olejami, sprężarkownię, a także place i drogi dojazdowe.

Kolejną podpisaną Umową, która wejdzie w życie po przekazania nowej instalacji do eksploatacji jest Umowa Serwisowa agregatów kogeneracyjnych o wartości maksymalnej 23,3 mln Euro netto.

Okres trwania umowy serwisowej obowiązuje do przepracowania przez każdy z agregatów kogeneracyjnych 60.000 motogodzin pracy, lecz nie dłużej niż 10 lat od daty wejścia w życie Umowy serwisowej.

Projekt wpisuje się w cele Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal S.A. na rok 2022, wśród których wskazano utrzymanie pozycji lidera EPC w segmencie energetycznym w zakresie budowy dużych projektów energetycznych na polskim rynku w oparciu o posiadane kompetencje, zasoby kadrowe i doświadczenie ze zrealizowanych lub realizowanych projektów.