Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Produkcja > Jakość usług

Jakość usług

Wysoką jakość naszych wyrobów i usług uzyskujemy poprzez:

  1. Dokładne rozpoznanie wymagań klientów i właściwą ocenę możliwości ich spełnienia.
  2. Posiadanie odpowiednich, stale dostosowywanych do potrzeb rynkowych zasobów materialnych i osobowych gwarantujących spełnianie wzrastających wymagań klientów.
  3. Optymalne wykorzystanie tych zasobów poprzez utrzymanie ich w sprawności, umiejętne planowanie procesów zaopatrzeniowych i produkcyjnych i ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych.
  4. Właściwe ocenianie i dobieranie dostawców materiałów, wyrobów i usług oraz eliminowanie dostawców niespełniających wymagań.
  5. Skuteczne działanie niezależnej od produkcji kontroli jakości wyposażonej w odpowiednie kompetencje i nowoczesny sprzęt do kontroli i badania poziomu jakości procesów, wyrobów i usług.
  6. Nadzorowanie niezgodności i sprawne załatwianie reklamacji oraz wyciąganie z nich wniosków do celów doskonalenia systemu jakości
  7. Przestrzeganie wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska i wprowadzaniem wyrobów na rynek.
  8. Pozyskiwanie i utrzymywanie stosownych zaświadczeń dotyczących kompetencji, uprawnień i kwalifikacji personelu, systemów lub firmy.
  9. Potwierdzanie odpowiedzialności za dostarczone wyroby i usługi poprzez wystawienie np. deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych, gwarancji dobrego wykonania.
  10. Przedstawiciel kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy stale czuwa nad sprawnością systemu i jego doskonaleniem przy silnym wsparciu najwyższego kierownictwa firmy.

Nasze kompetencje potwierdzone są następującymi krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami:

-        Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z normami:

PN-ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością

PN-ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskiem

PN-N 18001 (BS OHSAS 18001) – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wydany przez  
Dekra Certification Sp. z o.o. (Pierwszy certyfikat wg PN-EN ISO 9001 uzyskaliśmy w czerwcu 1997 r.)

-        Certyfikat zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 1090-1 wydany przez Dekra Certification Sp. z o.o.

-        Certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3843-2 – wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

-        Świadectwo kwalifikacji dla I grupy zakładów dużych na zgodność z normą PN-M-69009 – wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

-        Atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych Nr W-12/IS-17 – wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

-        Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych o rozpiętości bez ograniczeń – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

-        Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych o rozpiętości bez ograniczeń – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

-        Świadectwo kwalifikacji klasy E uprawniające do wykonywania konstrukcji wg normy DIN 18800-7 – wydane przez GSI-SLV w Duisburgu.

-        Uznanie PKP dopuszczające naszą firmę do stosowania na zelektryfikowanych liniach kolejowych stalowych konstrukcji wsporczych.

-        Certyfikat zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 1090-5 pozwalający na produkcję i wprowadzanie na rynek europejski systemów ograniczających drogę.

-        Świadectwo DAST – Richtlinie 022 – Cynkowanie konstrukcji stalowych – wydane przez Institut fur Oberflechentechnik GmBH (Niemcy), które zaświadcza, iż kontrolujemy cynkowane u nas konstrukcje pod kątem występowania ewentualnych pęknięć, jako skutku cynkowania ogniowego.

-        Certyfikat zgodności GOST R na produkowane konstrukcje stalowe wprowadzane na rynek Federacji Rosyjskiej – wydany przez Organ Certyfikacyjny Federacji Rosyjskiej.

-        Polska Aprobata Akredytowanego Laboratorium Badawczego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu w zakresie zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji wsporczych linii WN metodą cynkowania ogniowego.

-        Atest Higieniczny PZH dopuszczający ogniową powłokę cynkową do ochrony antykorozyjnej rur do wody pitnej.

-        Certyfikat Jakości Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Szczycimy się również następującymi wyróżnieniami:

-        Polska Nagroda Jakości 2009

-        Nagroda za Najdoskonalszy Projekt Świata 2007 (IPMA Intertissue Paper Mill)

-        Medal Europejski 2008 BCC i UKIE za usługę: system duplex (malowanie + cynkowanie)

-        Medal Europejski 2003 BCC i UKIE za usługę: montaż konstrukcji stalowych

-        Medal Europejski 2002 BCC i UKIE za wyrób: konstrukcje stalowe

-        Medal Europejski 2001 BCC i UKIE za usługę: cynkowanie ogniowe

-        Medal Europejski 2000 BCC i UKIE za wyrób: kraty pomostowe

Kontrola jakości

Dział kontroli jakości zatrudnia wysokiej klasy inspektorów z udokumentowanymi kwalifikacjami do badań NDT (wg normy PN-EN 473/PN-EN ISO 9712) i kontroli zabezpieczenia antykorozyjnego.

Dział kontroli jakości posiada najwyższej klasy wyposażenie techniczne, w tym:

-        spektrometr emisyjny do kontroli składu chemicznego materiału,

-        twardościomierze stacjonarne i przenośne,

-        wyposażenie do wykonywania próbek makro,

-        maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości mechanicznych materiałów,

-        defektoskopy ultradźwiękowe do badania złączy spawanych metodą ultradźwiękową,

-        wyposażenie do zmechanizowanego badania blach na rozwarstwienie metodą ultradźwiękową,

-        grubościomierze ultradźwiękowe,

-        sprzęt do badań VT, MT i PT,

-        sprzęt geodezyjny (niwelatory i teodolity),

-        wideo-endoskop i endoskopy,

-        lampa RTG i urządzenia do obróbki i oceny filmów,

-        sprzęt do pomiarów długości i kąta (w tym laserowy),

-        profilometry do badania chropowatości powierzchni,

-        kamera termowizyjna.

Dział kontroli jakości, nadzoruje poziom jakości procesów, wyrobów i usług oraz kompletuje dokumenty jakości, archiwizuje je i na życzenie klienta udostępnia.

Akcje Dokumentu