Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Profil spółki > Firma społecznie odpowiedzialna

Firma społecznie odpowiedzialna

"Polimex-Mostostal" popiera i realizuje w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka działa dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Polimex-Mostostal przestrzega norm obowiązujących spółki publiczne oraz działa w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, własnych Regulaminów oraz zgodnie z przyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych”. W strukturze Rady Nadzorczej działa Komitet Audytowy oraz Komitet Wynagrodzeń, które są kolegialnymi ciałami doradczymi i opiniotwórczymi.
W Polimexie-Mostostalu działa system kontroli, oparty o przyjęte zasady oraz wewnętrzne uregulowania. Składa się on z dwóch zasadniczych elementów: kontroli funkcjonalnej - wykonywanej przez każdego pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z przyjętych procedur - oraz kontroli instytucjonalnej wykonywanej przez jednostki kontroli wewnętrznej, których celem jest badanie praktycznego przestrzegania obowiązujących procedur.
"Polimex-Mostostal" S.A. doskonali metody zarządzania ryzykiem, analizuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację zaplanowanych celów. Obowiązujące w Spółce procedury są w sposób systematyczny modyfikowane i doskonalone.
Spółka stosuje szerokie spektrum reakcji na ryzyko - m.in. ogranicza je i dzieli się ryzykiem poprzez stosowanie kompleksowych ubezpieczeń ryzyk operacyjnych i finansowych w renomowanych firmach ubezpieczeniowych. Polimex-Mostostal na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych i pozostałych wynikających z przepisów prawa.

 

Ochrona środowiska

W "Polimex-Mostostal" funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN EN ISO 14001. Do podstawowych czynności systemowych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa należy monitoring środowiskowy polegający na kontroli poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, ewidencji odpadów, kontroli ich unieszkodliwiania i odzysku oraz kontroli odprowadzanych ścieków.

Polimex-Mostostal posiada pełną świadomość konieczności ochrony powietrza, wody i gleby, obowiązku zmniejszania ilości odpadów, poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii, konieczności stosowania technologii mało- i bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów, a także racjonalnego używania substancji chemicznych.

"Polimex-Mostostal" realizując swoje codzienne zadania ma na uwadze potrzebę wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, co uzyskuje m.in. dzięki:

 1. przestrzeganiu i nie przekraczaniu norm określonych w przepisach ochrony środowiska,
 2. kontroli emisji gazów, odpadów i ścieków powstających w trakcie produkcji w naszych zakładach,
 3. uwzględnianiu wyzwań związanych z ekologią już na etapie projektowania rozbudowy i modernizacji naszego potencjału produkcyjnego,
 4. inwestowaniu tylko w nowoczesne technologie spełniające wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska,
 5. optymalizacji zużycia energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych etc.,
 6. rozwijaniu działalności generalnego wykonawcy w sektorach wspierających działania proekologiczne jak np.:
  • w odniesieniu do sektora energetycznego dotyczy to technologii i urządzeń ochrony atmosfery, źródeł energii odnawialnej, biopaliw, farm wiatrowych,
  • w sektorze ochrony środowiska w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, suszarni i spalarni odpadów z instalacjami biogazu,
 7. zaangażowaniu pracowników w działania proekologiczne oraz zmierzające do sukcesywnego ograniczenia negatywnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne i środowisko pracy,
 8. wspieraniu tematycznych konferencji naukowych i kongresów.

"Polimex-Mostostal" uwzględnia fakt, że „ekologiczna natura” produkcji czy usług będzie w coraz większym zakresie wpływała na decyzje inwestorów dotyczące wyboru wykonawców i dostawców. Stając do przetargu na realizację inwestycji większe szanse na wybór będą miały te firmy które stosują standardy ekologiczne lub oferują sferze ekologii rozwiązania nowoczesne i na czasie.

Dlatego zagadnienia proekologiczne są i muszą być w przyszłości w centrum zainteresowania "Polimexu-Mostostalu", aby umacniał swoją pozycję lidera branży a oferowane usługi i produkty nie tylko spełniały najwyższe standardy jakościowe, ale również proces ich wytwarzania nie był szkodliwy dla środowiska.

Akcje Dokumentu