Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Profil spółki > Polityka jakości

Polityka jakości

"Polimex-Mostostal" S.A. uzyskuje wysoką jakość wyrobów i usług  w wyniku zastosowania najnowszych technologii w fazie projektowania, realizacji i dostarczania wyrobów i usług do klientów. Spółka zatrudnia najwyższej klasy specjalistów oraz wykorzystuje wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie, park maszynowy, efektywną organizację pracy i kompetentne zarządzanie procesami. Spółka stawia własnym dostawcom i podwykonawcom wysokie wymagania jakościowe oraz monitoruje jakość w oparciu o przyjęte procedury kwalifikacyjne. Systematycznie podnoszone są kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników w celu zapewnienia zdolności spełniania rosnących wymagań klientów.

W "Polimex-Mostostal" S.A. Zintegrowany System Zarządzania  przyjmuje  za podstawę wymagania normy jakościowej i środowiskowej  ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N-18001:2004, OHSAS/18001:2007 certyfikowanych przez DEKRA Certification Sp z o.o. i jest wykorzystywany jako jeden z mechanizmów w systemie zarządzania.

 

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do:

  • bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.
  • zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,
  • minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu - możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy,
  • lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,
  • uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach Przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
  • efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
  • ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,

Ważnym osiągnięciem w ramach działania projakościowego w historii firmy było otrzymanie w  2009 roku Polskiej Nagrody jakości w kategorii zespołowej bardzo dużych organizacji produkcyjnych i usługowych.

"Polimex-Mostostal" S.A. efektywnie wykorzystał swój udział w Polskiej Nagrodzie Jakości, nie tylko zdobywając tytuł laureata ale przede wszystkim zdiagnozowała swoje poczynania w dziedzinie jakości. Samoocena zaś stała się przyjętym narzędziem analizy i kontroli wykorzystywanym corocznie w doskonaleniu zakresu działalności.

Model doskonałości (znakomitości) EFQM zastosowany w Spółce "Polimex-Mostostal" SA.

nowymodel.png

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów promocyjnych XV edycji Polskiej Nagrody Jakości

Akcje Dokumentu