Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zawarcie umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Zawarcie umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrek

1-09-2017 20:20, Raport bieżący nr. 72/2017

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, Polimex Energetyka sp. z o.o. (z Emitentem łącznie jako „Zleceniodawcy”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PZU”) została zawarta umowa której przedmiotem jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych  w ramach ustalonych limitów zaangażowania („Umowa”).
Łączny limit zaangażowania dla obu Zleceniodawców wynosi 98.970.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dla Polimex Energetyka sp. z o.o. podlimit nie może być wyższy niż 20.000.000,00 zł. Limit zaangażowania obowiązuje w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018 r. oraz ma charakter odnawialny.
Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU stanowią weksle własne in blanco Zleceniodawców oraz kaucja.
PZU ma prawo w każdym czasie zmniejszyć limity zaangażowania w przypadku, gdy nie zostanie dokonana zmiana lub nie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, lub gdy doszło do pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej danego Zleceniodawcy, które w ocenie PZU może wpłynąć na utratę zdolności do wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy.
PZU może wypowiedzieć Umowę m.in. w przypadkach: (i) nienależytego wywiązywania się Zleceniodawcy ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz innych umów zawartych z PZU, (ii) wszczęcia wobec któregokolwiek ze Zleceniodawców postępowania sądowego lub administracyjnego, które w ocenie PZU wpłynie niekorzystnie na zdolność spłaty zobowiązań Zleceniodawcy wobec PZU, (iii) istotnego pogorszenia, w ocenie PZU, sytuacji ekonomiczno-finansowej któregokolwiek ze Zleceniodawców. 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W przypadku nieustalenia limitu zaangażowania na kolejny okres umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Stron z niej wynikających.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu