Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną od Emitenta

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

2-08-2017 15:14, Raport bieżący nr. 71/2017 , Polimex-Mostostal

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w konsekwencji wyrażenia zgody przez Zamawiającego (definicje jak w raporcie bieżącym 61/2017) na podwykonawstwo i projekt umowy dla podwykonawcy Kontraktu, Emitent zawarł ze spółką zależną od Emitenta – Polimex Energetyka sp. z o.o. („PxME”) umowę mającą za przedmiot dostawę, roboty budowlane oraz usługi związane z zawartym przez Emitenta Kontraktem.

Z tytułu wykonania umowy Emitent zapłaci PxME wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 277 465 738,04 złotych netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem, 04/100). Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wskazanych w Kontrakcie etapów realizacji Kontraktu. PxME jest związany analogicznymi obowiązkami jakie spoczywają na Emitencie z tytułu Kontraktu. Postanowienia umowy podwykonawczej są typowe dla umów tego typu.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu