Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zawarcie znaczącej umowy

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29-06-2017 15:02, Raport bieżący nr. 61/2017 , Polimex-Mostostal

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH z siedzibą w Niemczech jako liderem konsorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Japonii, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Spółką jako członkami konsorcjum, (łącznie jako „Wykonawca”) zawarta została umowa mająca za przedmiot dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie („Kontrakt”).

Cena Kontraktu za wykonanie wszystkich jego zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym za wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane, (w tym udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń) określona została jako ryczałtowa w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego i wynosi 982 281 952,84 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 84/100 złotych) i 111 938 759,89 EUR (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 89/100 euro). Podane wartości uwzględniają podatek VAT („Cena Kontraktu”). Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wskazanych w Kontrakcie etapów realizacji Kontraktu. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę na poczet realizacji Kontraktu w wysokości 15% Ceny Kontraktu wyrażonej w PLN i 15% Ceny Kontraktu wyrażonej w EUR. Spółce, jako członkowi konsorcjum, przypada 26,01% Ceny Kontraktu, czyli 381,3 miliona złotych.

Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu.

Kontrakt przewiduje kary umowne m.in.: (i) za niepodpisanie w terminie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w wysokości od 0,03% do 0,15% Ceny Kontraktu netto, (ii) za niedotrzymanie terminów wykonania etapów określonych w Kontrakcie w wysokości 0,05% wartości danego etapu netto za każdy dzień zwłoki jego realizacji, (iii) za niedotrzymanie terminu przystąpienia do usunięcia wady 100.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (iv) za niedotrzymanie wymienionych w Kontrakcie gwarantowanych parametrów technicznych na określonym poziomie w wysokości od 1.200.000 zł do 7.000.000 zł za każde przekroczenie odpowiedniego parametru o wskazaną wartość. Maksymalna łączna kwota kar umownych wskazanych w pkt (i) – (iii) wynosi 15% Ceny Kontraktu netto, natomiast wskazanych w pkt (iv) od 20% do 50% Ceny Kontraktu netto w zależności od naruszonego parametru. Maksymalna łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów opisanych w Kontrakcie nie może przekroczyć 30% Ceny Kontraktu netto za wyjątkiem niektórych kar umownych naliczonych zgodnie z pkt (iv). Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej wskazanej w pkt (i), maksymalnie do wysokości 50% Ceny Kontraktu. Kurs euro dla potrzeb naliczania kar umownych został ustalony w Kontrakcie.

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Kontraktu oraz za wniesienie zabezpieczenia. Ponadto członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Kontraktu, za które odpowiada którykolwiek z Konsorcjantów Maksymalna odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu lub odpowiedzialności deliktowej ograniczona jest do kwoty 100% Ceny Kontraktu. Powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa a także w przypadku roszczeń zwrotnych, o których mowa powyżej. Powyższy limit nie ma także zastosowania do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 kodeksu cywilnego i art. 436 kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w jednej lub kilku formach dopuszczonych art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości 10% Ceny Kontraktu. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do uzyskania zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę gwarancji bankowej zwrotu zaliczki w wysokości kwoty przekazanej zaliczki. Gwarancja bankowa na zwrot zaliczki automatycznie wygasa z chwilą, kiedy cała suma zaliczki zostanie rozliczona.

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Kontraktu wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji, z zastrzeżeniem, że na wymienione w Kontrakcie elementy i struktury okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne wymienionych wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji.

Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Kontraktu. Do upływu 100 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu, ale nie dłużej niż do upływu 24 miesięcy od daty podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od Kontraktu albo jego części na warunkach określonych w Kontrakcie.

Kontrakt zostaje zawarty z chwilą jego podpisania przez Strony.

Pozostałe postanowienia kontraktu są typowe dla umów tego typu.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu