Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Obiektu budowlanego Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych w Lesznowoli, przeznaczonego do przechowywania, badania, digitalizacji, konserwacji i upowszechniania zbiorów muzealnych wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym urządzeniem zieleni. W ramach Obiektu Wykonawca wykona budynek składający się z dwóch segmentów: Segment A i Segment B. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono łącznie 24 miesiące od podpisania umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 143.272.709,50 PLN brutto („Wynagrodzenie”). Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 5% Wynagrodzenia. 70% Zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania Obiektu do Użytkowania, a pozostała cześć w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 120 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Przekazania do Użytkowania. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, jak również za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w wysokości 15% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 25% Wynagrodzenia.