BHP

lb

W Spółce Polimex Mostostal S.A. funkcjonuje od 1997 r. wdrożony i certyfikowany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania, oparty na wymaganiach norm wg: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS-18001, PN-N-18001. System Zarządzania Jakością opracowany w oparciu o standard wymagań ISO 9001 jak i Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001 oraz Zarządzanie BHP OHSAS-18001, PN-N-18001 stanowią nieodzowne elementy mechanizmu wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi i wsparcia wynikającymi z Polityki Polimex Mostostal.

Głównym zadaniem zarządzania bezpieczeństwem jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego.

Podstawowym dokumentem wdrożonego systemu jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmująca; Jakości, BHP i Środowisko z treścią której możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj.

Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest jasno określony taki cel, że organizacja bezpiecznej pracy, nie powodująca utraty życia i zdrowia jest prawem każdego pracownika, który podejmie pracę lub współpracę z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas wartością najwyższą, dlatego skutecznie i skrupulatnie dopełniamy wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych, regulujących sprawy BHP w zależności od potrzeb i profilu działalności Klienta, Inwestora czy Zleceniodawcy.

Dowodem potwierdzającym naszą działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy, jest trzykrotne przyznanie dla Polimex Mostostal Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy za lata 2012-2013, 2014-2015 i 2016-2017 oraz Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019.

Kapituła Konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” podjęła decyzję o przyznaniu Polimex Mostostal S.A. nagrody w kategorii „Lider bezpieczeństwa” za 2018 rok.

Spółka Polimex Mostostal otrzymała nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy za zajęcie III-go miejsca w Konkursie „Buduj Bezpiecznie”.

Polimex Mostostal S.A. w otrzymał tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w V Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego za 2018 r.

Dodatkowo pracownik Spółki, Pan Bogdan Skrok, otrzymał wyróżnienie za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w dziedzinie bezpiecznej organizacji i dbałości o bezpieczeństwo pracy na budowie.

Pani Barbara Ciesielska- Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal otrzymała z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Złota karta

Szczegółowe cele  wywodzące się z Polityki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotyczącej jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały implikowane na wszystkie realizowane obszary działalności objęte ZSZ.

Kluczowym elementem utrzymania systemu jest jego ciągłe doskonalenie wraz z zachodzącymi zmianami w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal przy spełnieniu wymagań Klientów, Prawa i Norm oraz utrzymania koniecznych dla ciągłości produkcji i realizacji  usług uprawnień, dopuszczeń, świadectw kwalifikacyjnych, decyzji, poświadczeń i certyfikatów technicznych w poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wydanych przez uprawnione jednostki notyfikowane.

Ponadto jesteśmy Sygnatariuszem Stowarzyszenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inicjatywa została utworzona w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w sektorze budownictwa funkcjonujących w Naszym kraju są to: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem nadrzędnym działalności Stowarzyszenia jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w budownictwie, a w konsekwencji wszystkich wypadków.

W roku 2010, siedmiu generalnych wykonawców opracowało jednolite wytyczne dla spotkań wprowadzających dla podwykonawców oraz opracowało wspólne standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych na budowach, projektach czy zadaniach.

"Zero wypadków" to cel nadrzędny Porozumienia. Oznacza to eliminowanie nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisali wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument ten opisuje oczekiwania generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. „Wymagania” zobowiązują podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy, projektu czy zadania. (deklaracja do pobrania)

Do Stowarzyszenie dołączają następne firmy budowlane, którym to przyświeca jeden cel - wyeliminowanie wypadków na wszystkich budowach realizowanych na ternie naszego kraju.

Obecnie Porozumienie, którego celem jest wyeliminowanie wypadków z placów budów, tworzą obecnie: Budimex, Erbud, Hochtief, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud.

Zapraszamy na stronę internetową Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego członkiem-założycielem jest Polimex Mostostal S.A. dostępną pod adresem www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl - stronę internetową skierowaną do firm budowlanych, osób zajmujących się na co dzień BHP, dziennikarzy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy oraz wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Na stronie internetowej znajdują się zarówno informacje na temat Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, jego głównych założeń, celów i obszarów działania, jak również obszerna baza wiedzy na temat BHP w branży budowlanej.

 

Porozumienie