Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za 2020 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 2019 r. 2020 r.
Przychody operacyjne 1 589 1 615
Zysk na działalności operacyjnej 60 90
EBITDA 96 127
Wynik netto 51 63

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły za 2020 r. 1.615 mln PLN
    i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 2019 r.  o 26 mln PLN czyli 1,6%.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 2020 roku wyniosła 127 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 7,9%) i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2020 r. jest wyższy o 12 mln PLN od wyniku za 2019 r. i stanowi 3,9% przychodów operacyjnych.