Polimex Mostostal S.A. z większym zyskiem za I kwartał 2023 r.

IQ

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal publikuje dobre wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, skonsolidowane przychody, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2023 r. osiągnęły poziom 825 mln PLN.

Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniósł 40 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4,8%) i jest wyższy o 25 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. (pomimo nieznacznego spadku przychodów).

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy miesiące 2023 roku jest wyższy od wyniku za I kwartał 2022 roku i wynosi 23 mln PLN co stanowi marżę 2,8%.

Wybrane dane finansowe za IQ 2023 rok w mln PLN

w mln PLN

2022 r.

2023 r.

PRZYCHODY OPERACYJNE

860

825

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

22

29

EBITDA

32

40

WYNIK NETTO

19

23

„Początek każdego roku w naszej branży to czas rozruchu, ale przede wszystkim intensywnej pracy nad nowymi projektami i wzmacnianiem portfela na kolejne miesiące. Szybko reagujemy na potrzeby naszych Klientów, wychodzimy na rynek z elastyczną i zdywersyfikowaną ofertą co pomaga nam kontynuować działalność na pełnych obrotach. Staramy się w pełni wykorzystać swoje zasoby i szanse jakie pojawiają się na rynku. Mimo trudnego otoczenia spółka utrzymuje wysoki poziom przychodów, które po pierwszych trzech miesiącach tego roku wynosi 825 mln PLN i jest nieznacznie niższy względem przychodów operacyjnych za 1Q 2022 roku (spadek o 4% czyli 35 mln PLN).

Mimo dynamicznie zmieniających się cen surowców oraz problemów z ich dostępnością, ponownie jak w minionym roku najlepiej poradził sobie w raportowanym okresie obszar biznesowy Produkcja i Energetyka – łącznie oba segmenty stanowiły 73% całkowitych przychodów.

Warto podkreślić, iż w pierwszym kwartale 2023 roku podpisaliśmy nowy strategiczny kontrakt energetyczny na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku  (wartość dla całego konsorcjum wykonawczego: 3,05 mld PLN netto + 0,76 mld zł netto późniejszy wieloletni serwis).

Skupiamy się na realizacji budowy bloku węglowego w Zakładach Azotowych Puławy, budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, a także w Elektrociepłowni Czechnica.

Rozwijamy kompetencje deweloperskie w segmencie energetyki w roli inwestora/generalnego wykonawcy w projektach fotowoltaicznych i małej kogeneracji.

Kolejne kwartały będą zależały w dużej mierze od dostępności i cen materiałów, a przede wszystkim od koniunktury w kluczowych dla nas branżach.powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I kwartale 2023 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 29 mln PLN (wzrost o 25% w porównaniu do poprzedniego roku). W IQ 2023 r. najlepsze wyniki wypracował Segment Energetyka (EBITDA). W IQ 2022 r. był to Segment Produkcja.

Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 200 mln PLN i stanowią 24% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej. W IQ 2022 r. był to udział 20%.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Utrzymujemy niski poziom zadłużenia netto – na koniec I Q 2023 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 259 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec marca 2023 roku wynosi 4,7 mld PLN. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela zamówień. Chcemy zwiększyć udział wartości projektów innych niż energetyczne w strukturze przychodów. Pilnujemy kosztów, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.