BHP

 

W spółce Polimex Mostostal S.A. funkcjonuje od 1997 r. certyfikowany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania, oparty na wymaganiach norm wg: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. System Zarządzania Jakością wdrożony w oparciu o standard wymagań ISO 9001, jak i Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001 oraz Zarządzanie BHP ISO 45001 stanowią nieodzowne elementy mechanizmu wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi i wsparcia wynikającymi z polityk obowiązujących w Polimex Mostostal.

Kluczowym warunkiem spełnienia normatywów jest stosowanie określonych mechanizmów, a także przewidywanie zagrożeń, w tym ryzyk i szans przy realizacji zadań poprzez stałe monitorowanie celów wynikających z procesów oraz zmieniających się warunków organizacyjnych i wymagań klientów. Głównym zadaniem systemu zarządzania BHP jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności organizacji na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników poprzez praktyczne zastosowanie przepisów prawa, identyfikację, analizę i szacowanie ryzyk oraz skuteczne działania prewencyjne.

 

Podstawowym dokumentem wdrożonego systemu jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmująca; Jakości, BHP i Środowisko z treścią której możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj.

Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest jasno określony taki cel.

Realizacja projektów spełniających oczekiwania Klientów z zachowaniem dbałości o najwyższe międzynarodowe standardy jakości, ochrony zdrowia, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy wraz z poszanowaniem zasad etyki jest naszym priorytetem.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas wartością najwyższą, dlatego skutecznie i skrupulatnie dopełniamy wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych, regulujących sprawy BHP w zależności od potrzeb i profilu działalności Klienta, Inwestora czy Zleceniodawcy.

Szczegółowe cele wywodzące się z Polityki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotyczącej jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały implikowane na wszystkie realizowane obszary działalności objęte ZSZ.

Kluczowym elementem utrzymania systemu jest jego ciągłe doskonalenie wraz z zachodzącymi zmianami w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal przy spełnieniu wymagań Klientów, Prawa i Norm oraz utrzymania koniecznych dla ciągłości produkcji i realizacji usług uprawnień, dopuszczeń, świadectw kwalifikacyjnych, decyzji, poświadczeń i certyfikatów technicznych w poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wydanych przez uprawnione jednostki notyfikowane.

 

Ponadto jesteśmy Sygnatariuszem Stowarzyszenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inicjatywa została utworzona w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w sektorze budownictwa funkcjonujących w Naszym kraju są to: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem nadrzędnym działalności Stowarzyszenia jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w budownictwie, a w konsekwencji wszystkich wypadków.

W roku 2010, siedmiu generalnych wykonawców opracowało jednolite wytyczne dla spotkań wprowadzających dla podwykonawców oraz opracowało wspólne standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych na budowach, projektach czy zadaniach.

 

"Zero wypadków" to cel nadrzędny Porozumienia. Oznacza to eliminowanie nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisali wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument ten opisuje oczekiwania generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. „Wymagania” zobowiązują podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy, projektu czy zadania. (deklaracja do pobrania)

Do Stowarzyszenie dołączają następne firmy budowlane, którym to przyświeca jeden cel - wyeliminowanie wypadków na wszystkich budowach realizowanych na ternie naszego kraju.

Obecnie Porozumienie, którego celem jest wyeliminowanie wypadków z placów budów, tworzą obecnie: Budimex, Erbud, Hochtief, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep, Warbud, Eiffage, NDI, .

 

Logo Porozumienia dla bezpieczeństwa

 

Zapraszamy na stronę internetową Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego członkiem-założycielem jest Polimex Mostostal S.A. dostępną pod adresem www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl - stronę internetową skierowaną do firm budowlanych, osób zajmujących się na co dzień BHP, dziennikarzy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy oraz wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Na stronie internetowej znajdują się zarówno informacje na temat Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, jego głównych założeń, celów i obszarów działania, jak również obszerna baza wiedzy na temat BHP w branży budowlanej

 

Porozumienie
Fix
Fix