O Spółce

ID

Polimex Infrastruktura to doświadczeni specjaliści, doskonale znający branżę infrastrukturalną i kubaturową. Oferujemy kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów, w zakresie:

  • projektowania i budowy infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej,
  • projektowania i budowy obiektów kubaturowych,
  • budowy infrastruktury hydrotechnicznej,
  • pełnienia kompleksowej usługi nadzoru nad realizacją robót
  • oraz zarządzania kontraktem (Konsultant, Inwestor Zastępczy).

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (wcześniej: Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.) została powołana do życia dnia 22.10.2015 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595576.

W dniu 25.07.2017 r. pomiędzy Polimex-Mostostal S.A., a Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o. została zawarta Umowa Wniesieniem Aportem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Aportem zostało wniesiony do Spółki m.in. majątek rzeczowy, umowy, referencje, pracownicy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/077550/17/678 z dnia 04.10.2017 r. został zarejestrowany Aport Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (na podstawie Umowy Aportowej zawartej pomiędzy Polimex-Mostostal S.A., a Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.)  

Polimex-Mostostal S.A. posiada 100% udziałów Spółki.