CSR

CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Resposibility)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na stałe wpisuje się w strategię biznesową i DNA Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Misją Polimex Mostostal S.A. jest realizacja strategicznych projektów w kluczowych sektorach rynku budowlanego ważnych dla polskiej i europejskiej gospodarki z wykorzystaniem najnowszych technologii, zachowaniem najwyższych standardów jakości i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przykładamy dużą wagę do rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wszystkie nasze inwestycje realizowane są z poszanowaniem środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju. Aktywnie działamy na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy naszych pracowników i partnerów biznesowych.  Oszczędzamy zasoby i efektywnie wykorzystujemy energię. Minimalizujemy nasz negatywny wpływ na otoczenie poprzez zachowanie wysokich standardów BHP oraz dbałość o organizację budowy i zarządzanie projektami.

Realizowane przez nas projekty służą długotrwałej poprawie komfortu życia i funkcjonowania polskiej gospodarki, nie tylko dziś, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń.

Silne i dobre relacje z interesariuszami zewnętrznymi oraz partnerami biznesowymi, potwierdzają w praktyce skuteczność prowadzonych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Resposibility) Grupy Kapitałowej. Świadczone przez nas usługi realizowane są przy zachowaniu wysokich standardów etycznych.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes mają swoje podstawy w strategii Grupy Kapitałowej. Jako największa spółka budowlana z polskim kapitałem, chcemy być synonimem polskiego budownictwa przyszłości na światowym poziomie.

Jesteśmy wiodącą polską firmą  budowlano-produkcyjną spełniającą oczekiwania swoich klientów, dywersyfikującą źródła przychodów, doskonalącą proces realizacji kontraktów oraz budującą wartość dla swoich akcjonariuszy poprzez realizację projektów, przede wszystkim w obszarach: energetycznym, nafty, chemii i gazu oraz budownictwa przemysłowego.

Realizujemy ambitne inwestycje budowlane w Polsce i zagranicą.

Mamy świadomość szczególnych wyzwań, jakie stawia zobowiązanie się do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie tylko budujemy wartość Spółki dla naszych akcjonariuszy. Budujemy pozytywną przyszłość.

 

Co to jest zrównoważony rozwój?

W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.

Definicja zrównoważonego rozwoju wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483), który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519).