Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 31/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, o zawarciu umowy („Umowa”) pomiędzy KT - Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa zbiorników magazynowych o pojemności: 4x5430 m3 oraz 6x11255 m3 dla produktów i półproduktów naftowych w rafinerii Lotos w Gdańsku („Zadanie”), będącego częścią inwestycji „Hydrokraking Bloku Olejowego”. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono 19 miesięcy od daty zawarcia pomiędzy Konsorcjum i Zamawiającym Umowy, nie później jednak niż 30 kwietnia 2024 roku. Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 24.280.588,00 EUR netto („Wynagrodzenie”) powiększone o podatek VAT, ewentualna realizacja zakresów opcjonalnych, będzie płatna dodatkowo. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, które będą wynikały ze zrealizowanych miesięcznych przerobów. W umowie przewidziano możliwość wypłaty jednorazowej zaliczki na poczet Wynagrodzenia, w wysokości nie przekraczającej 5% wartości Wynagrodzenia. Wykonawca wniesie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 20% Wynagrodzenia na czas jej realizacji, oraz zabezpieczenie w wysokości 10% Wynagrodzenia na czas rękojmi i gwarancji, a także zabezpieczenie w wysokości 1% Wynagrodzenia na czas gwarancji dla robót antykorozyjnych. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane prace gwarancji i rękojmi na okres 38 miesięcy, w przypadku zabezpieczeń antykorozyjnych, okres ten wyniesie 74 miesiące. W Umowie przewidziano kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji wybranych etapów Zadania, których łączną wysokość ograniczono do 10% Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego, limit generalnej odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego ustalono na 100% ceny kontraktowej.