Dobre wyniki Polimex Mostostal za I kwartał 2020 r.

IQ 2020

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2020 roku.

Pomimo pandemii COVID-19 i co za tym idzie trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 351 mln PLN.

Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2020 roku wyniósł 17 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5%) i jest wyższy o 20 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy miesiące 2020 roku jest wyższy o 27 mln PLN od wyniku za pierwsze trzy miesiące 2019 rok i wynosi 9 mln PLN.

Wybrane dane finansowe za IQ 2020 rok w mln PLN

IQ2020

 

„Za nami wyjątkowy pierwszy kwartał 2020 roku. Początek roku w naszej branży to czas rozruchu, ale także intensywnej pracy nad nowymi projektami i wzmacnianiem portfela na kolejne miesiące. Pomimo mało korzystnych warunków, na tle branży Grupa Kapitałowa osiągnęła pozytywne wyniki finansowe.

W wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku nie widać jeszcze skutków pandemii COVID-19. Niestety, jak pokazuje sytuacja na rynku musimy uwzględnić w naszych planach i celach finansowych negatywne skutki jakie przyniesie nie tylko w najbliższej perspektywie światowa pandemia koronawirusa. Robimy co w naszej mocy, by z zminimalizować jej wpływ na naszą działalność i projekty realizowane dla naszych Klientów. Uruchomiliśmy szereg mechanizmów ekonomicznych i wdrożyliśmy liczne procedury bezpieczeństwa by pandemia SARS-COVID -2 nie miała wpływu na zatrudnienie w naszej Grupie Kapitałowej.” – powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I kwartale 2020 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 7 mln PLN. Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie ok. 69%.

Po pierwszych trzech miesiącach 2020 roku sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Nasz portfel zamówień na koniec marca 2020 roku wynosi 3,7 mld PLN i pracujemy nad jego dalszym zwiększeniem. Pilnujemy również by utrzymać jak najwyższą pozytywną rentowność realizowanych przez nas projektów. Zawarliśmy umowę kredytową z Bank of China na kwotę prawie 81 mln PLN, która w wymiarze ekonomicznym przyśpiesza wpływ środków pieniężnych z należności z tytułu kaucji gwarancyjnej dotyczącej Projektu Kozienice oraz wpływa na dodatkową stabilizację płynności Grupy Kapitałowej.” – dodał Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex Mostostal S.A.

 „Zgodnie z przyjętym planem rozwoju naszej Grupy Kapitałowej dywersyfikujemy naszą działalność i zwiększamy swoją aktywność w segmencie budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego zarówno na rynku Klienta prywatnego, jak i publicznego. Jesteśmy obecni w coraz większej liczbie oferowanych i realizowanych projektów. Rośnie waga tego typu budownictwa w działalności naszej Firmy, a co za tym idzie zwiększa się jej udział w naszym portfelu. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała nam plany dynamicznego rozwoju na rynkach zagranicznych. Liczymy jednak na poprawę i powrót do normalności, może już w końcówce tego roku. Nasi Klienci zagraniczni deklarują, że zostaną z nami po ustaniu pandemii. W wynikach za I kwartał prawie 45% naszych przychodów, czyli 155 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą.” dodał Przemysław Janiszewski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Polimex Mostostal S.A.