BHP

Wdrożony w organizacji system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia wg ISO 45001, sprawuje rolę narzędzia nadzorującego zakres związany z BHP.

Proces zarządzania BHP spełnia wymagania określone w normach, zapewniając przy tym przestrzeganie przepisów prawa i zapobiegania powstawania ewentualnych strat, spowodowanych brakiem niedostatecznego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożony w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal (GK PxM) system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, określa wymagania do działań podejmowanych w obszarze BHP w ramach przyjętej polityki ZSZ oraz wytycza zasady, dzięki którym organizacja:

 • minimalizuje i monitoruje zagrożenia
 • zapobiega zagrożeniom
 • stosuje nowe rozwiązania techniczne
 • zapewnia właściwe warunki pracy
 • doskonali istniejący system zarządzania

Głównym celem BHP stawianym w GK PxM jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu wiedzy i zasobów.

Cel realizujemy poprzez:

 • nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i wymagań BHP
 • zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej
 • informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • zapoznanie personelu z regulaminem pracy

Celem nadrzędnym Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest “ZERO WYPADKÓW” w ramach eliminowania nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych.

PDMD

Realizowany proces zarządzania BHP, wpływa korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich pracowników GK PxM na stanowiskach pracy i jest ukierunkowany na zapobieganie urazom ciała, zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym.

 

Monitorowanie i raportowanie procesu, realizowane jest na bieżąco w ramach analizy wypadkowości w odniesieniu do lat poprzednich w okresach miesięcznych oraz kwartalnych.

 

Sygnatariusz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Polimex Mostostal jest Sygnatariuszem Stowarzyszenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem nadrzędnym działalności Stowarzyszenia jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w budownictwie, a docelowo wszystkich wypadków.

W roku 2023 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal po raz kolejny otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2024-2025, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W trosce o bezpieczeństwo Naszych pracowników w ramach Biura BHP i OŚ prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

 • robotniczych
 • administracyjno-biurowych
 • inżynieryjno-technicznych

 

Ochrona środowiska

Polityka Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest nadrzędnym dokumentem w systemie, który tworzy ramy do ustanowienia celów środowiskowych w organizacji, a także zawiera zobowiązania dot. ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w ramach ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Najwyższe Kierownictwo wraz z pracownikami, deklaruje założenia w celu zachowania dbałości o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas realizacji projektów i procesów produkcyjnych. Do stosowania przyjętych zasad oraz przestrzegania obowiązujących w zakresie ochrony środowiska przepisów prawa, zobowiązani są także dostawcy materiałów oraz podwykonawcy usług, współpracujący ze Spółkami z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

 

Celem Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest minimalizowanie wpływu działalności na środowisko naturalne poprzez przeciwdziałanie zmianom środowiskowym oraz ciągłe dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i polityki klimatycznej.

Głównymi celami ograniczającymi negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal na środowisko jest:

 • dążenie do poprawy usprawnień w tym możliwych oszczędności energii oraz poprawy wskaźników w ramach efektywności energetycznej
 • rozwój energetyki odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej
 • modernizacja infrastruktury w celu obniżenia emisyjności
 • monitorowanie bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami wyrobów i usług w celu wspierania działań na rzecz poprawy klimatu
 • wpływ cyklu życia wyrobów na klimat
 • rozwój wiedzy wśród pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Celem biznesowym Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest ciągłe dążenie do minimalizacji kosztów funkcjonowania poprzez:

 • monitoring zużycia energii i jej nośników (energii elektrycznej, cieplnej, gazu)
 • monitoring zużycia wody
 • monitoring zużycia stali
 • zmniejszenie emisji odpadów przemysłowych
 • zmniejszenie udziału niesegregowanych odpadów powstających na projektach prowadzonych przez Spółki z Grupy Kapitałowej

Nadzór nad obszarem środowiskowym w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal reguluje proces Zarządzanie środowiskowe zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wdrożony w organizacji system zarządzania ochroną środowiska wg ISO 14001, spełnia rolę narzędzia nadzorującego zakres związany z działalnością środowiskową i jest zgodny z wymaganiami przepisów prawa.

Na podstawie funkcjonującego procesu zarządzania środowiskiem oraz przyjętej zintegrowanej polityki systemu zarządzania, GK PxM uwzględnia zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Organizacji na środowisko naturalne, podczas procesów wytwórczych oferowanych wyrobów i usług z uwzględnieniem wymagań stron zainteresowanych.

Organizacja ma na uwadze potrzebę wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez:

 • przestrzeganie i nie przekraczanie norm określonych w przepisach ochrony środowiska
 • kontrolę emisji gazów, odpadów i ścieków powstających w trakcie produkcji
 • uwzględnianie wymagań związanych z ekologią na etapie projektowania rozbudowy i modernizacji potencjału produkcyjnego
 • inwestowanie w nowoczesne technologie spełniające wymagania w zakresie ochrony środowiska
 • optymalizację zużycia energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, i innych
 • angażowanie pracowników w działania proekologiczne

Dbałości o wpływ na środowisko naturalne podczas realizacji procesów wytwórczych i dalszego użytkowania wyrobów i usług jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Funkcjonujące w Organizacji wewnętrzne regulacje w ramach zintegrowanego systemu zarządzania, wskazują tryb postępowania są w celu:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • poszukiwania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności na środowisko naturalne
 • uwzględniania ryzyk związanych z ze zmianą klimatu
 • określania wskaźników środowiskowych
 • określania czynników wewnętrznych i zewnętrznych w ramach kontekstu organizacji
 • identyfikacji aspektów środowiskowych