Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za I półrocze  2018 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN I H 2017 r. I H 2018 r.
Przychody operacyjne 1 134 810
Zysk na działalności operacyjnej 63 -7
EBITDA 75 6
Wynik brutto 49 -17
Wynik netto 35 -21

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły w I półroczu 2018 r. 810 mln PLN i były niższe o 324 mln PLN względem analogicznego okresu w 2017 r. Trend spadkowy przychodów operacyjnych wynika przede wszystkim z sukcesywnego rozliczania strategicznych kontraktów realizowanych przez Grupę Kapitałową (Projekt Opole, Projekt Kozienice - zakończony w XII 2017 r.).
  • EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w I półroczu 2018 r. 6 mln PLN i jest niższa o 69 mln PLN w porównaniu do podobnego okresu w poprzednim roku. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na różnicę było przeszacowanie budżetów kosztowych projektu Żerań (wpływ na EBITDA -57,6 mln PLN oraz Kozienice +30,1 mln PLN).

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2018 r. w mln PLN
„Polimex-Mostostal" SA

 

w mln PLN I H 2017 r. I H 2018 r.
Przychody operacyjne 611 230
Zysk na działalności operacyjnej -2 -18
EBITDA 2 -17
Wynik brutto 41 -13
Wynik netto 27 0

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne „Polimex-Mostostal” SA („Spółka”) wyniosły w I półroczu 2018 r. 230 mln PLN i były niższe o 381 mln PLN względem analogicznego okresu w 2017 r. Podobnie jak w przypadku Grupy Kapitałowej, trend spadkowy przychodów operacyjnych wynika przede wszystkim z sukcesywnego rozliczania strategicznych kontraktów realizowanych przez Spółkę (Projekt Opole, Projekt Kozienice - zakończony w XII 2017 r.).
  • EBITDA Spółki wyniosła w I półroczu 2018 r. -17 mln PLN i jest niższa o 19 mln PLN w porównaniu do podobnego okresu w poprzednim roku. Istotny wpływ na wartość EBITDA w I półroczu 2018 r. miało przeszacowanie budżetów kosztowych projektu Żerań (wpływ na EBITDA -57,6 mln PLN oraz Kozienice +30,1 mln PLN).