Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 1 Q 2020 r. 1 Q 2021 r.
Przychody operacyjne 351 409
Zysk na działalności operacyjnej 7 8
EBITDA 17 16
Wynik netto 9 3

 

KOMENTARZ

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły za I Q 2021 r. 409 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za I Q 2020 r. o 58 mln PLN czyli 14%.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za I Q 2021 r. wyniosła 16 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4,0%) i jest niższa o 1 mln PLN w porównaniu do I Q 2020 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za I Q 2021 r. jest niższy o 6 mln PLN od wyniku za I Q 2020 r. i stanowi 0,6% przychodów operacyjnych.