Obligacje

OBLIGACJE

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Emitent") w związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy obligacji zamiennych Serii C wyemitowanych przez Emitenta w dniu 27 września 2017 r. które miało miejsce 30 listopada 2018 roku ("Zgromadzenie Obligatariuszy") niniejszym w wykonaniu postanowień art. 67 ust. 2 ustawy o obligacjach potwierdza zgodę Emitenta na podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałę zmieniającą warunki emisji obligacji Serii C tj. doprecyzowującą zakres stosowanej klauzuli 14.1.8 warunków emisji.

 

Warszawa, 30 listopada 2018 r.