Polimex Mostostal S.A. i SEFAKO S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej, prefabrykację i dostawę kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”

Sefako

 

16 grudnia 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacji i dostawy kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”. Elementem umowy jest także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.

Sefako zobowiązało się dostarczyć kocioł do 10 października 2021 r., a dokumentację powykonawczą do dnia 15 grudnia 2022 r. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 179.900.000,00 PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano wypłatę Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 9% wynagrodzenia, rozliczanej w drodze zaliczenia części zaliczki na poczet każdej kolejnej płatności za etap realizacji przedmiotu Umowy. 

Sefako udzieli na przedmiot Umowy gwarancji podstawowej, wynoszącej 24 miesiące oraz dodatkowej, wynoszącej 60 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu Umowy.

 

Obrazki galerii: