Polimex Mostostal S.A. z pozytywnym wynikiem za I półrocze 2023 r.

IH

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I półroczu 2023 r. zanotowała 64 miliony PLN zysku na działalności operacyjnej (EBIT), wobec 109 milionów PLN w I półroczu 2022. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, a szczególnie wyjątkowo trudnej sytuacji z waloryzacją kontraktów, skonsolidowane przychody operacyjne, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku, wynoszą 1 654 mln PLN i są zadowalającym wynikiem.

Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 86 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5,2%) i jest niższy o 43 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Spadek w głównej mierze wynika z bardzo dobrej rentowności sektora produkcji w pierwszym półroczu 2022 r. oraz wpływu wojny na Ukrainie na rentowność realizowanych kontraktów.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za sześć miesięcy 2023 roku jest niższy od wyniku za I półrocze 2022 roku i wynosi 34 mln PLN co stanowi marżę 2,1%.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 (1H 2023)

w mln PLN 1H 2022 1H 2023

PRZYCHODY OPERACYJNE

1904 1654

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

109 64

EBITDA

129 86

WYNIK NETTO

89 34

„Mimo niestabilnej sytuacji związanej z waloryzacją realizowanych przez nas wieloletnich kontraktów oraz nadal toczącym się konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą, Grupa utrzymuje wysoki poziom przychodów, które po pierwszych sześciu miesiącach tego roku wynoszą 1 654 mln PLN i są nieznacznie niższe względem przychodów operacyjnych za 1H 2022 roku (spadek o 13%).

Ponownie, jak w minionym roku, najlepiej poradził sobie w raportowanym okresie obszar biznesowy Produkcja i Energetyka. Łącznie oba segmenty stanowiły 72% całkowitych przychodów Grupy Kapitałowej.

Warto przypomnieć, iż w 2023 roku podpisaliśmy nowy strategiczny kontrakt energetyczny na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku oraz największy kontrakt w historii projektów w sektorze Oil&Gas - zakładający wykonanie wielobranżowych prac w formule EPC w zakresie rozbudowy infrastruktury OSBL dedykowanej dla kompleksu Olefin III Zakładu Głównego Orlen SA. w Płocku.

Skupiamy się na zakończeniu budowy bloku węglowego w Zakładach Azotowych Puławy, realizowanych inwestycji w tym m. in.:  projektu tramwajowego w Olsztynie, budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, Nowej Elektrociepłowni Czechnica oraz rozpoczętych projektach w Bydgoszczy i Rybniku.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rozwijamy kompetencje deweloperskie w segmencie energetyki w roli inwestora/generalnego wykonawcy w projektach fotowoltaicznych i małej kogeneracji. W maju br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal – Polimex Budownictwo podpisała trzy umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy – PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW.

Niewątpliwym atutem naszej firmy jest zdywersyfikowana i szeroka oferta, która w połączeniu z elastycznym podejściem do Klientów pomaga nam kontynuować działalność na pełnych obrotach.

Kolejne miesiące będą zależały w dużej mierze od dostępności i cen materiałów, a przede wszystkim od koniunktury w kluczowych dla nas branżach." – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I półroczu 2023 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 64 mln PLN.

Spośród segmentów operacyjnych to Segment Produkcja, podobnie jak rok temu, wypracował największy poziom EBITDA (81 mln PLN w IH 2022 oraz 41 mln PLN w IH 2023).

Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 372 mln PLN i stanowią 22% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej. W IH 2022 r. był to udział 19%.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Utrzymujemy niski poziom zadłużenia netto – na koniec czerwca 2023 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 167 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wynosi 7,8 mld PLN, co w głównej mierze jest spowodowane podpisaniem projektu Olefiny III). W efekcie, udział portfela segmentu energetycznego 2023 vs. 2022 spadł z 67% do 36% natomiast znacząco wzrósł udział w portfelu segmentu nafta, chemia i gaz z 7% do 47%. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem zdywersyfikowanego portfela zamówień. Utrzymujemy nadal wysoką dyscyplinę kosztową w działalności operacyjnej, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów.”  – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

Polimex Mostostal S.A. to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz inżynierii środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.