Polimex Mostostal S.A. z większymi przychodami za I półrocze 2021 r. w porównaniu do zeszłego roku

News

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz opublikowała dobre wyniki finansowe. Tym razem spółka podsumowuje pierwsze sześć miesięcy 2021 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom o 35 % wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku i wyniosły 976 mln PLN (wzrost o 252 mln PLN).

Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 85 mln PLN, co przekłada się na osiągniętą marżę EBITDA na poziomie 8,7%.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za sześć miesięcy 2021 roku wynosi 46 mln PLN i jest wyższy o 22 mln PLN od wyniku za I H 2020 r. co przekłada się na marżę zysku netto w wysokości 4,7%.

 

Wybrane dane finansowe za I H 2021 rok w mln PLN

 

 Wyniki w mln PLN

1 H 2020

1 H 2021

Zmiana +

przychody operacyjne

724

976

35%

zysk na działalności operacyjnej

31

67

116%

EBITDA

50

85

70%

wynik netto

24

46

92%

 

„Z sukcesem zamykamy pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. W tym półroczu pozyskaliśmy kilka nowych projektów w tym dwa strategiczne. Jeden to kontrakt energetyczny – budowa elektrociepłowni gazowo-parowej EC Czechnica, a drugi to kontrakt infrastruktury komunikacyjnej na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie.

Po pierwszym półroczu tego roku największe przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej wypracował Segment Produkcja i Energetyka - łącznie 695 mln PLN czyli 71% przychodów skonsolidowanych, z kolei najwyższe wyniki wypracował Segment Nafta, Gaz, Chemia (EBITDA).

Nasza uwaga skoncentrowana jest teraz na realizacji najważniejszych projektów i pracy nad pozyskiwaniem nowych zleceń. Chcemy powiększyć nasz portfel o kolejne zdrowe i rentowne kontrakty na przyszłe miesiące i lata.

Podobnie jak w poprzednich okresach 30% całkowitej wartości naszych przychodów, czyli 292 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą.

Niewątpliwym atutem naszej firmy jest zdywersyfikowana i szeroka oferta, która w połączeniu z elastycznym podejściem do Klientów pomaga nam kontynuować działalność na pełnych obrotach. Do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w kwietniu br. dołączyła spółka Instal Lublin wzmacniając naszą ofertę o usługi w zakresie robót instalacyjnych dla nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących już obiektów. Zakres tych usług obejmuje dostawę i montaż instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych, technologicznych, jak również zewnętrzne sieci wodne, kanalizacyjne, cieplne i gazowe wraz z projektowaniem.

Kolejne miesiące będą zależały w dużej mierze od rozwoju sytuacji na rynku. Wyzwaniem byłaby dla nas kolejna fala pandemii, a także galopujące zmiany cen materiałów na rynku, a co za tym idzie osłabienie koniunktury w kluczowych dla nas branżach.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

W I półroczu 2021 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 67 mln PLN, co stanowi wzrost o 116% w stosunku do pierwszego półrocza 2020.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest bardzo dobra. Sporządzony śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 388 mln PLN, z czego z działalności operacyjnej wpływy środków pieniężnych wyniosły 421 mln PLN. Grupa posiada bezpieczne wysokie saldo środków pieniężnych w na poziomie 756 mln PLN (stan na dzień 30.06.2021 r.).

Grupa Kapitałowa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie netto. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 533 mln PLN (stąd wysoka, ujemna wartość tego wskaźnika).

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec czerwca 2021 roku wynosi 5 mld PLN i nadal pracujemy nad jego dalszym zwiększeniem. Podobnie jak w minionych okresach, największy udział w portfelu zamówień stanowią projekty z segmentu energetyka. Utrzymujemy nadal wysoką dyscyplinę kosztową w działalności operacyjnej.dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.