Polimex Mostostal S.A. zwiększył przychody w pierwszym kwartale 2021 r. w porównaniu do zeszłego roku

1Q21

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2021 roku.

Pomimo pandemii i trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 409 mln PLN i były wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2020 roku o 14% czyli 58 mln PLN.

Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniósł 16 mln PLN, co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4%.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy miesiące 2021 roku wynosi 3 mln PLN i stanowi 0,6% przychodów operacyjnych.

 

Wybrane dane finansowe za IQ 2021 rok w mln PLN

1Q21

„Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wzrost skonsolidowanych przychodów operacyjnych. Początek każdego roku w naszej branży to czas rozruchu, ale także intensywnej pracy nad nowymi projektami i wzmacnianiem portfela na kolejne miesiące. Nasza elastyczność, a także dywersyfikacja oferty i klientów pomaga nam kontynuować działalność na pełnych obrotach. Staramy się w pełni wykorzystać szybko poprawiające się otoczenie rynkowe po szczęśliwie dla nas zakończonym trudnym 2020 roku.

Po pierwszych trzech miesiącach 2021 roku najwyższe wyniki wypracował Segment Produkcja (EBITDA i zysk brutto). W wynikach za I kwartał prawie 30% naszych przychodów, czyli 119 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą.

Kolejne kwartały będą zależały w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach.  Wśród wyzwań dla Grupy w dalszym ciągu należy wymieniać trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ pandemii COVID-19. Może ona oddziaływać zarówno na tempo rozwoju gospodarczego krajów, jak i na decyzje inwestycyjne Klientów. Nadal utrzymujemy reżim sanitarny i restrykcje związane z pandemią COVID-19. Robimy co w naszej mocy, by zminimalizować jej wpływ na naszą działalność i projekty realizowane dla naszych Klientów.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

Grupa Kapitałowa w I kwartale 2021 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 8 mln PLN. Największe przychody ze sprzedaży, podobnie jak w poprzednich okresach, zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie ok. 83% przychodów.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Sporządzony śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie gotówki o 65 mln PLN , z czego z działalności operacyjnej wpływy środków pieniężnych wyniosły 83 mln PLN. Grupa posiada bezpieczne wysokie saldo środków pieniężnych w na poziomie 433 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec marca 2021 roku wynosi 5,2 mld PLN i nadal pracujemy nad jego dalszym zwiększeniem. Pilnujemy również utrzymać jak najwyższą pozytywną rentowność realizowanych przez nas projektów.” – podsumował Maciej Korniluk wiceprezes zarządu  Polimex Mostostal S.A.