Polimex Mostostal spłaca kredyt restrukturyzacyjny i kończy historyczne problemy finansowe Grupy Kapitałowej

Spłata

 

W dniu 28 grudnia 2020 r. Polimex Mostostal S.A. dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami Umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczętej w 2012 r.

Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego wobec banków umożliwiła zawarcie nowych umów linii gwarancyjnych z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Pekao S.A., na mocy których Spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny w kwocie 127 mln PLN. Gwarancje, które będą wystawiane w ramach tych linii będą finansowały nowe projekty Spółki oraz wybranych podmiotów zależnych.

„Jest to ważny moment w naszej działalności – Spółka Polimex Mostostal spłaciła dług objęty restrukturyzacją finansową i tym samym zakończyła proces restrukturyzacji rozpoczęty jeszcze w 2012 roku.

Zakończenie historycznych problemów Polimex Mostostal pozwoli nam na skupieniu się głównie na swojej działalności i budowaniu wartości Spółki. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Częścią naszej strategii jest efektywne wykorzystanie pełnego potencjału spółek należących do Grupy Kapitałowej i przygotowanie możliwie szerokiej i elastycznej oferty. Nasza zdywersyfikowana oferta ma być dostosowana przede wszystkim do potrzeb rynku, ponieważ dziś to Klient wymusza na dostawcach nie tylko najwyższą jakość oferowanych usług, ale także umiejętność ich dostosowania do jego indywidualnych potrzeb. Polimex Mostostal to firma budowlana z polskim kapitałem, który posiada doświadczoną i kompetentną kadrę kierowniczą, i jako jedna z nielicznych, jest w stanie dostarczyć tego typu usługi.” – podsumował Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Zakończyliśmy proces restrukturyzacji z sukcesem, między innymi dzięki dużemu wsparciu ze strony obligatariuszy Spółki, do grona których należą Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. W ramach zawartych dziś porozumień z tymi podmiotami ostateczna data wykupu obligacji serii A i B została przesunięta na 31 grudnia 2026 r., a obligacji serii C na 31 grudnia 2024 r. Nowo wdrożony harmonogram wykupu poszczególnych transz obligacji zapewnia trwałość i stabilność bilansowego finansowania dłużnego Spółki w horyzoncie najbliższych kilku lat.

Co ważne dla naszych interesariuszy, zarówno istniejące umowy finansowania (dziś zmienione i ujednolicone) jak i nowo zawarte umowy linii gwarancyjnych, liberalizują dotychczasowe zasady wypłat dywidendy przez Spółkę. Począwszy od II półrocza 2024 r. możliwa będzie częściowa dystrybucja zysków wypracowywanych przez Spółkę poprzez wypłaty dywidendy bez konieczności uzyskiwania na takie płatności odrębnych zgód instytucji finansujących. Będziemy wspólnie z naszymi partnerami finansowymi pracować nad dalszym uelastycznieniem ograniczeń dotyczących dywidendy. 

Terminowa realizacja zobowiązań, a przede wszystkim pozytywne wyniki finansowe i zdrowy portfel zamówień, jakim możemy się dziś pochwalić, to mocne uwiarygodnienie, że Spółka realizuje właściwą strategię. Byliśmy, jesteśmy i będziemy liderem polskiego rynku budownictwa i marką znaną w całej Europie.” – dodał Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.