Polimex Mostostal wzmacnia swoją pozycję w budownictwie infrastrukturalnym – nowy kontrakt drogowy w Warszawie

Konin

 

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”.

Powierzone Spółce zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu czyli w skrócie budowę drugiej estakady, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa.

Estakada została zaprojektowana jako obiekt trzynastoprzęsłowy o ustroju nośnym składającym się z dwóch stalowych dźwigarów o przekroju skrzynki zamkniętej.

Termin zakończenia prac tego projektu to 20 miesięcy czyli inwestycja ma być ukończona do grudnia przyszłego roku. Wynagrodzenie za realizację tego zadania ma charakter kosztorysowy, cena oferty wyniosła 46.441.302,41 PLN netto, a za wartość wynagrodzenia umownego, którego przekroczenie powoduje konieczność zawarcia aneksu do Umowy, przyjęto kwotę 55.729.562,89 PLN netto.

„Jest to kolejny kontrakt drogowy dla naszej spółki Polimex Infrastruktura. Do 16 września 2021 roku mamy również ukończyć, największą od 12 lat inwestycję tego typu w Koninie „Budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

Polimex Infrastruktura obecnie realizuje również trzy zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej dla miasta i gminy Jarocin.  

Zgodnie z deklaracjami wróciliśmy na drogi. Jesteśmy jedną z większych europejskich Grup inżynieryjno-budowlanych, mamy dobrze zorganizowany zespół fachowców, doskonałe zaplecze produkcyjne, co pozwala nam na podejmowanie się realizacji ambitnych projektów infrastrukturalnych." – powiedział Krzysztof Figat – prezes Polimex Mostostal S.A.

Budowa estakady będzie trzecim i ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej.

Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do wzmocnienia integracji aglomeracji warszawskiej od strony wschodniej. Prowadzić będzie do podwyższenia komfortu i standardu życia mieszkańców poprzez poprawę warunków podróżowania. Ponadto przyczyni się do wzrostu atrakcyjności aglomeracji warszawskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości drogi i skrócenie czasu przejazdu, a także na zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym i poprawi bezpieczeństwo ruchu.