Polimex Mostostal zakończył rok 2021 z wynikami wyższymi w porównaniu do 2020 r. na wszystkich poziomach głównych mierników finansowych

wyniki 2021

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2021 r. 2 304 mln PLN i są wyższe o 689 mln PLN względem 2020 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2021 r. 164 mln PLN i jest wyższa o 37 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku.

Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. w wysokości 87 mln PLN jest wyższy o 24 mln PLN od wyniku za 2020 r. i stanowi 3,8% przychodów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe za 2021 rok w mln PLN

w mln PLN

2020 r.

2021 r.

PRZYCHODY OPERACYJNE

1 615

2 304

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

90

128

EBITDA

127

164

WYNIK NETTO

63

87

„Z przyjemnością prezentujemy Państwu podsumowanie tak bardzo wyjątkowego dla nas wszystkich 2021 roku. Pomimo trudnych biznesowo warunków ten rok zakończyliśmy z wynikami wyższymi w porównaniu do całego 2020 r. na wszystkich poziomach głównych mierników finansowych.

Udało nam się sprostać wyzwaniom związanym ze dużą skalą zachorowań na COVID-19, utrudnionym dostępem do materiałów i usług, gwałtownie rosnącymi cenami i zmianami na rynku pracy.

Dzisiejszy raport wynikowy udowadnia, że obrana przez nas strategia działalności to właściwy kierunek. Nadal koncentrujemy działalność biznesową Grupy Kapitałowej w kluczowych dla nas obszarach: energetyka, nafta, chemia, gaz, produkcja oraz budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe, zarówno w Polsce jak i za granicą.

W działalności operacyjnej staramy się o pełne wykorzystywanie synergii kompetencji spółek, integrację oraz wzajemną wymianę doświadczeń zespołów projektowych.

Stale dążymy do maksymalizacji portfela podpisanych kontraktów, który na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5,3 mld PLN i jest większy o 0,4 mld od prezentowanego na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Daje nam to perspektywę stabilności na przynajmniej najbliższe 2 lata. Jesteśmy przygotowani na nowe kontrakty zarówno kadrowo, jak i technicznie.

Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań by utrzymać stabilną sytuację organizacyjną i finansową Grupy, mitygować ryzyka, osiągać jak najlepsze wyniki dążyć do doskonalenia i dalszego zwiększania wartości Spółki .” - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

 

Kontynuujemy dywersyfikację segmentową i geograficzną portfela zamówień i selektywne podejście do nowych kontraktów. Skupiamy się na wszystkich projektach, które mogą zapewnić Grupie satysfakcjonujące przychody i równie satysfakcjonujące marże, przy utrzymaniu wysokiej jakości usług. Chcemy utrzymać dalszy wzrost wartości projektów innych niż energetyczne w strukturze przychodów, dlatego umacniamy swoje kompetencje w segmencie rynku infrastruktury i projektów kubaturowych, a także projektów petrochemicznych.

Z niełatwego dla branży budowlanej 2021 roku wyszliśmy jako Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jeszcze bardziej wzmocnieni. Na poziomie zysku na działalności operacyjnej osiągnęliśmy wynik 128 mln PLN czyli o 38 mln PLN wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Kolejny rok, dzięki pracy wszystkich pracowników Naszej Grupy wynik EBITDA, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, osiągnął wysoki poziom 164 mln PLN, co daje rentowność na poziomie 7,1%.

Pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy wysoki udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej w 2021 roku (27% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej).

Grupa Kapitałowa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie netto. Na koniec 2021 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 652 mln PLN.

W 2022 roku chcemy utrzymać pozycję lidera EPC w segmencie energetycznym w zakresie dużych projektów energetycznych na polskim rynku w oparciu o posiadane kompetencje, zasoby kadrowe i doświadczenie ze zrealizowanych lub realizowanych projektów (m. in. Kozienice, Opole, Żerań).

Naszym celem jest dalsza mitygacja skutków wpływu epidemii Covid-19 oraz wojny na Ukrainie na naszą działalność i realizowane przez nas projekty. – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu.