Wyniki finansowe „Polimex-Mostostal” SA za 2017 r.

Wyniki finansowe roczne

 

„Polimex-Mostostal” SA opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. EBITDA „Polimex Mostostal” SA wyniosła w 2017 r. 66 mln PLN i wzrosła o 147 mln PLN w porównaniu do poprzedniego roku.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na tę zmianę jest istotna korekta marży brutto, która miała miejsce w zakresie Projektu Kozienice zarówno w 2017 r. (poprawa wyniku o 42,3 mln PLN) jak i w 2016 r.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie przeszło 2 421 mln PLN. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje oraz jednorazowy i mający charakter niepieniężny odpis aktualizujący wartość firmy, wyniósł przeszło 142 mln PLN, co daje rentowność na poziomie 5,8%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej z wyłączeniem odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 191 mln PLN wynosi 54 mln PLN.

Na te wyniki największy wpływ miała realizacja projektów w segmencie energetyki (przychody ze sprzedaży wyniosły 1 517 mln PLN) oraz sprzedaż generowana przez segment produkcji (przychody ze sprzedaży wyniosły 657 mln PLN).

„Za nami szczególny, 2017 rok. Rok bardzo intensywnej pracy, realizacji ambitnych wyzwań, ale przede wszystkim wielu istotnych zmian dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, które pozytywnie przełożą się na kolejne lata naszego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę potrzeby naszej organizacji w minionym roku skupiliśmy się szczególnie na usprawnieniu obszaru operacyjnego Grupy Kapitałowej. Uporządkowaliśmy strukturę organizacyjną, powołaliśmy do życia nowe spółki i zmieniliśmy sposób ich zarządzania na bardziej efektywny i elastyczny. Zgodnie z deklaracjami postawiliśmy na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz na poprawę procesu ofertowania i budżetowania. Zwiększyliśmy też rolę kontrolingu, zarządzania ryzykiem i mechanizmów nadzorczych.

Dużo uwagi w 2017 roku poświęciliśmy naszym kluczowym projektom. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten rok zakończyliśmy z sukcesem.

W grudniu 2017 oddaliśmy do eksploatacji, w deklarowanym terminie, strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i jedną z największych na polskim rynku, inwestycję - nowy blok węglowy na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW, w należącej do Enei, Elektrowni Kozienice.

Rozpoczęliśmy budowę najnowocześniejszego w Polsce bloku parowo-gazowego na Żeraniu. Razem z partnerami realizujemy nasz największy projekt energetyczny - budowę dla PGE bloków 5 i 6, o mocy 900 MWe każdy, w Elektrowni Opole.

Zainwestowaliśmy w nowe innowacyjne rozwiązania zwiększające moce produkcyjne w Mostostalu Siedlce, który do budowy samego bloku w Kozienicach wyprodukował i dostarczył ponad 40 tys. ton konstrukcji stalowych.” – powiedział Przemysław Janiszewski, p.o. prezesa zarządu "Polimex-Mostostal" SA.

„Jesteśmy przekonani, że właśnie te działania prowadzą nas w dobrym kierunku. Odzwierciedleniem tego jest dzisiejsza stabilna sytuacja Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 1,9 mld PLN, a podpisane kontrakty pozwalają nam na zrealizowanie naszych celów przychodowych w 2018 roku.

Chciałbym podkreślić, że jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować kierunek przyjętych zmian, które musimy wprowadzić w naszej organizacji. Jestem przekonany, że bazując na ogromnym potencjale naszej Grupy i kompetentnym zaangażowanym zespole jesteśmy w stanie zrealizować cele, jakie przed sobą stawiamy i jakie są od nas wymagane.” – powiedział Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal ds. finansowych.