Informacja o zmianie wyniku projektu realizowanego przez Spółkę.

Raport Bieżący nr 13/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. („Spółka”, „Emitent”) nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Spółki informuje, że w toku prac nad raportem rocznym za 2023 r., po przeprowadzeniu analizy budżetu kosztowego projektu budowy w formule "pod klucz" dwóch bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra („Projekt”, jak opisano w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2020), podjęto decyzję o obniżeniu marży brutto Projektu o kwotę 124,3 mln PLN netto. Zmiana marży brutto wpłynie na zmniejszenie EBIDTA Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023 o kwotę 123,3 mln PLN. Zmiana marży brutto wynika głównie ze wzrostu kosztów realizacji Projektu spowodowanego następstwem takich wydarzeń jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, skokowy wzrost inflacyjny oraz przedłużenie realizacji Projektu. Jednocześnie, Spółka w dalszym ciągu proceduje wniosek o waloryzację ceny kontraktowej Projektu, którego zakładane skutki nie są uwzględnione w wycenie marży brutto Projektu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Spółka informuje, że zaktualizowany budżet Projektu podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanej powyżej kwoty.