Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową