Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem jednostkowym Spółki za I półrocze 2019 roku Zarząd Spółki zdecydował o odwróceniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Odwrócenie Odpisów”). Łączna kwota Odwrócenia Odpisów wynosi ok. 34,5 mln zł i powiększy wysokość wyniku netto Spółki za I półrocze 2019 roku, natomiast nie wpłynie ona na wysokość skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za I półrocze 2019 r. Odwrócenie Odpisów wynika z przeprowadzonego przez Spółkę ponownego szacunku wartości odzyskiwalnej wyżej wymienionych udziałów poprzedzonego analizą, w ramach której stwierdzono, że przestały istnieć przesłanki utraty wartości wyżej wymienionych udziałów, na podstawie których ujęte zostały w poprzednich latach odpisy z tytułu trwałej wartości.

W związku z trwającym przeglądem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku nie można wykluczyć, że ostateczna kwota Odwrócenia Odpisów może ulec zmianie.