Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.