Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.