Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 55/2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od Pana Przemysława Janiszewskiego, w którym złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 30 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna: § 9 w zw. z §5  pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.