Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                      

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły rezygnacje Pani Elizy Kaczorowskiej (Członek Rady Nadzorczej) oraz Pana Jakuba Rybickiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej) z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2021 roku. Wyżej wymienieni nie wskazali przyczyn podjęcia decyzji o rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.