Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 3/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe       

Zarząd Polimex Mostostal S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

25.04.2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok,

30.05.2022 r. – kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową,

29.08.2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku,

21.11.2022 r. – kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz II kwartał roku obrotowego 2022;

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.polimex-mostostal.pl) w zakładce Relacje inwestorskie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.