Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 19/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.