Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 60/2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.