Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 59/2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ Spółki podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach NWZ Spółki do dnia 7 stycznia 2021 r. godziny 10:00. Po przerwie, NWZ Spółki zostanie wznowione w lokalu Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku. Ponadto Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.