Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 14/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki, zwołane na dzień 16 kwietnia 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach NWZ Spółki do dnia 22 kwietnia 2024 r. godziny 10:00. Po przerwie, NWZ Spółki zostanie wznowione w lokalu Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku. Ponadto Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.