Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 24/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.