Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

W uzupełnieniu raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr 15/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku, dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki działając na podstawie § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu notę biograficzną Pana Macieja Ługowskiego.