Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. podpisany został z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) aneks do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej w dniu 18 listopada 2020 r. („Umowa”), na mocy którego wysokość limitu gwarancyjnego przysługującego Spółce na podstawie Umowy zostaje podwyższona z 20.000.000,00 PLN do 40.000.000,00 PLN („Limit”). Limit ma charakter odnawialny, a maksymalny okres obowiązywania gwarancji wydawanych w ramach Umowy nie może przekroczyć 96 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń KUKE stanowią weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi oraz - w zależności od typu gwarancji – kaucja pieniężna w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości sumy danej gwarancji. W przypadkach określonych Umową KUKE może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

KUKE może wstrzymać wydawanie gwarancji na podstawie Umowy w przypadku nienależytego wywiązywania się Emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności i) niezłożenia wymaganych Umową zabezpieczeń, ii) niezaspokojenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności KUKE z tytułu Umowy, iii) naruszenia innych zobowiązań Spółki z tytułu Umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.