Zawarcie aneksu do Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 29/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021r. Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. został zawarty z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą przy Piazza San Carlo 156, 10121 Turyn, Włochy, działającym poprzez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa („Bank”) aneks do Umowy o linię gwarancyjną („Umowa”), na mocy którego łączny limit linii na gwarancje bankowe dostępne w ramach Umowy został podwyższony z kwoty 186.000.000,00 PLN do kwoty 472.000.000,00 PLN („Limit linii”). Maksymalny okres ważności gwarancji wystawianych w ramach Umowy nie może przekroczyć 30 czerwca 2025 r. Limit linii przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje do dnia 25 czerwca 2022 r. W ramach Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje wymagane na potrzeby finansowania kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. („Kontrakt Czechnica”).

W wyniku zawartego aneksu do Umowy zaktualizowane zostały warunki cenowe współpracy oraz zakres jej zabezpieczeń. Zgodnie z Umową, wierzytelności Banku będą zabezpieczone: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności Kontraktu Dolna Odra oraz Kontraktu Czechnica, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w Banku oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Spółka złoży zaktualizowane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.