Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

Raport bieżący nr 22/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r., nr 12/2018 z dnia 15 marca 2018 r., nr 43/2018 z dnia 3 października 2018 r., nr 27/2019 z 31 października 2019 r. oraz nr 31/2020 z 3 czerwca 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. zawarł aneks („Aneks”) do umowy pomiędzy Emitentem, Polimex Energetyka sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta, łącznie „Zleceniodawcy”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PZU”), której przedmiotem jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonych limitów zaangażowania („Umowa”).

W efekcie zawarcia Aneksu stroną Umowy jako dodatkowy Zleceniodawca stała się Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta), a okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 31 maja 2022 r. Łączny limit zaangażowania dla trzech Zleceniodawców nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 98.970.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dla Polimex Energetyka sp. z o.o. podlimit nie może być wyższy niż 4.000.000,00 zł, a dla Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. nie może być wyższy niż 20.000.000,00 zł. Dotychczasowy katalog zabezpieczeń spłaty ewentualnych roszczeń PZU z tytułu Umowy został rozszerzony o oświadczenia poszczególnych Zleceniodawców o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Aneks wprowadza rozszerzony katalog dostępnych typów gwarancji ubezpieczeniowych oraz optymalizuje z punktu widzenia Zleceniodawców stawki wynagrodzenia przysługujące PZU z tytułu wystawianych gwarancji. W ramach Umowy Zleceniodawcy są uprawnieni wnioskować o gwarancje ubezpieczeniowe z okresem ważności do 96 miesięcy + 45 dni od daty wystawienia.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.