Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 26/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”) aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego łączna suma gwarancyjna z tytułu gwarancji wystawianych w ramach Umowy zostaje podwyższona z 83.000.000,00 PLN do 103.000.000,00 PLN („Limit”). Limit przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.