Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 25/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                          

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) informuje o zawarciu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”) aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego łączna suma gwarancyjna z tytułu gwarancji wystawianych w ramach Umowy zostaje podwyższona ze 118.500.000,00 PLN do 158.500.000,00 PLN.

Aneks dodatkowo reguluje rodzaje dostępnych gwarancji oraz optymalizuje z punktu widzenia Spółki stawki wynagrodzenia przysługujące ERGO Hestia z tytułu wystawianych gwarancji.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.