Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.

Raport bieżący nr 52/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks („Aneks”) do umowy dnia 21 marca 2018 roku („Umowa”), mającej za przedmiot dostawę, roboty budowlane oraz usługi związane z realizacją przez Emitenta Kontraktu (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku), której stronami są Emitent oraz podmiot zależny Emitenta - Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („PxB”). Na mocy Aneksu, w związku z koniecznością realizacji przez PxB nowych oraz zamiennych robót budowlanych, wynagrodzenie tego podmiotu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu o 34.656.475,15 PLN netto. Mając na uwadze ww. okoliczności, a także możliwe utrudnienia związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SAR-CoV-2, strony postanowiły w ramach Aneksu, o zmianie końcowego terminu realizacji Umowy na dzień 12 lutego 2021 roku.