Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH z siedzibą w Niemczech jako liderem konsorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Japonii, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Spółką jako członkami konsorcjum (łącznie jako "Wykonawca"), zawarty został Aneks nr 2 („Aneks”) do umowy mającej za przedmiot dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie ("Kontrakt").

Na mocy Aneksu, okres w trakcie którego Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji uległ przedłużeniu do 40 miesięcy i 21 dni od dnia zawarcia Kontraktu.

Przedmiotowa zmiana jest spowodowana wystąpieniem w dniu 4 września 2018 roku w Japonii tajfunu „Jebi”, którego działanie w miejscu składowania elementów wyposażenia turbiny gazowej, skutkowało uszkodzeniem tych elementów w sposób uniemożliwiający udzielenie wynikającej z Kontraktu pełnej gwarancji jakości i rękojmi za ich wady fizyczne. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie uznali powyższe zdarzenie za działanie siły wyższej, postanawiając o wydłużeniu terminu realizacji Kontraktu o czas niezbędny do usunięcia jej skutków.

Pozostałe istotne postanowienia Kontraktu pozostały bez zmian.