Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz nr 22/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH z siedzibą w Niemczech jako liderem konsorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. z siedzibą w Japonii, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Spółką jako członkami konsorcjum (łącznie jako "Wykonawca"), zawarty został Aneks nr 3 ("Aneks") do umowy mającej za przedmiot dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie ("Zadanie").

Na mocy Aneksu, wprowadzono zmiany w Zadaniu, skutkujące wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy o 2.602.218,00 PLN netto, z czego na Spółkę przypada 2.491.700,00 PLN netto.

Termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu Zadania do eksploatacji nie uległ zmianie.

Pozostałe istotne postanowienia Kontraktu pozostały bez zmian.