Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                                                                                            

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz nr 36/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks („Aneks”) do umowy mającej za przedmiot wybudowanie w formule „pod klucz” Instalacji Odsiarczania Spalin zainstalowanych na blokach A i B w Elektrowni Pomorzany („Kontrakt”) pomiędzy Polimex Energetyka sp. z o.o. („PxE”)(podmiot zależny od Spółki) i Doosan Lentjes GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy (łącznie jako „Wykonawca”) a spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie („Zamawiający”).

Aneks przewiduje zwiększenie zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego skutkujące zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy o 1.493.410,72 zł netto, tj. do kwoty 101.318.245,09 zł netto (z czego na PxE przypada ok. 1.287.000,00 zł netto) oraz wydłużenie terminu realizacji Kontraktu do dnia 20 grudnia 2019 r. Postanowienia Aneksu weszły w życie ze skutkiem od dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki Kontraktu nie uległy zmianie.